Közzétételi lista - szeirendelo.hu

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szerveztet, vezetők

I. Közzétételi egység: elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

2 .Székhely: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

3. Postacím: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

4.Telefonszám: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

5. Faxszám: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

6. Központi elektronikus levélcím: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

7. A honlap URL-je: https://www.szeirendelo.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

10. Az ügyfélfogadás rendje: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1.A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza.

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1.A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

1.2.  A felügyelt költségvetési szervek:

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményei irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményei többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által alapított közalapítvány.

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által alapított lap.

1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.* Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes, levélcím), honlapjának címe  A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

—-

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

—-

1.7. Költségvetési szervek

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által alapított költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok *

 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: https://www.szeirendelo.hu/szabalyzatok/

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei nem lát el hatósági feladatot.

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

2.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:

3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1.A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

2.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

3.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

4.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Nincs Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek nyilvános kiadványa.

 

IV. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Nem releváns, mivel Szentendre Város Egészségügyi Intézményei nem testületi szervként működik.

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns, mivel Szentendre Város Egészségügyi Intézményei nem testületi szervként működik.

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:  Nem releváns, mivel Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által nincs kiírt pályázat.

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: hírek, álláshirdetések

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával:  https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: https://www.szeirendelo.hu/szabalyzatok/

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: https://www.szeirendelo.hu/kapcsolat/

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 

IX. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1.Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai időrendben.

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók:

 

I. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1.A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói.

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

1.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

1.A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): https://www.szeirendelo.hu/category/palyazatok/

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: https://www.szeirendelo.hu/gazdalkodasi-adatok/